1. Definities

1.1. “Bedrijf” verwijst naar het Badkamer Renovatie Centrum, gevestigd op [adres], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer].

1.2. “Klant” verwijst naar een natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van het Bedrijf voor badkamer renovatie.

1.3. “Diensten” verwijst naar de renovatie-, installatie- en/of onderhoudsdiensten die worden aangeboden door het Bedrijf met betrekking tot badkamers.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten tussen het Bedrijf en de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes van het Bedrijf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de Klant en de bevestiging daarvan door het Bedrijf.

4. Prijs en Betaling

4.1. De prijzen voor de diensten worden vermeld in de offerte en zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.2. Betaling dient te geschieden volgens de betalingsvoorwaarden vermeld in de offerte of overeenkomst.

4.3. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is het Bedrijf gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen.

5. Uitvoering van Diensten

5.1. Het Bedrijf zal de diensten naar beste vermogen en in overeenstemming met de geldende normen uitvoeren.

5.2. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle benodigde informatie en toegang tot de badkamer voor de uitvoering van de diensten.

6. Garantie

6.1. Het Bedrijf staat in voor de kwaliteit van de geleverde diensten en verleent een garantieperiode van 1 maand, zoals vermeld in de overeenkomst.

6.2. De garantie dekt gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijke materialen of vakmanschap en geldt alleen indien de Klant de geleverde diensten op juiste wijze heeft gebruikt.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van het Bedrijf.

8. Overmacht

8.1. Het Bedrijf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen het Bedrijf en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaats].

10. Wijzigingen

10.1. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op bestaande overeenkomsten na schriftelijke kennisgeving aan de Klant.